0

Nemáte žiadne položky vo vašom nákupnom košíku.

Product was successfully added to your shopping cart.

Chránená dielňaNaša chránená dielňa ponúka:

  • rezanie, balenie a etiketovanie, darčekové kazety, bio produkty, HANDMADE, medové výrobky, pečené čaje...
  • repasovanie  tonerov do každého typu tlačiarní aj kopíriek
  • potlač kancelárskych potrieb, poradače, kalendáre a diáre,perá, tlačivá, hlavičkový papier...
  • potlač darčekových a reklamných predmetov, textilu,ochranných odevov od rôznych výrobcov
  • prenájom multifunkčných zariadení
  • rezanie a prevíjanie fólie
  • rezanie a prevíjanie vlnitej lepenky
  • rezanie a prevíjanie baliaceho papiera, lepiacej pásky

Aké výhody z toho plynú pre Vás?

Zamestnávateľ (fyzická osoba, právnická osoba, samosprávny celok), ktorý zamestnáva počas roka najmenej 20 zamestnancov, je podľa platného § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov. Zamestnávateľ preukazuje plnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov za rok v termíne do 31.03. toho roku na tlačive predpísanom ústredím ÚPSVaR. V prípade, že zamestnávateľ z rôznych dôvodov nemôže alebo nechce zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, tento zákon mu umožňuje plniť povinný podiel náhradným plnením.

Náhradné plnenie

Náhradné plnenie podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je:

1. Zadávať zákazky chránenej dielni

Podľa § 64 vyššie uvedeného zákona môže zamestnávateľ zadávať zákazky chránenej dielni na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je potrebné zadať zákazku chránenej dielni vo výške 0,8 násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4, čo predstavuje sumu 1265 €.

2. Odoberať výrobky alebo služby z chránenej dielne

Výrobky alebo služby je možné odoberať od chránenej dielne alebo chráneného pracoviska. Na započítanie počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona, ktorých si zamestnávateľ môže započítať, je potrebné odobrať výrobky alebo služby vo výške podielu celkovej sumy platieb za odobrané výrobky alebo služby v kalendárnom roku, za ktorý týmto spôsobom zamestnávateľ plní povinnosť v hodnote 0,8 násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4, čo predstavuje za rok 2020 sumu 1265 €. Neplatca DPH započítava do ceny zákazky alebo do ceny odobratých výrobkov alebo služieb z chránenej dielne aj daň z pridanej hodnoty. Platca DPH nezapočítava do ceny zákazky alebo do ceny odobratých výrobkov alebo služieb z chránenej dielne daň z pridanej hodnoty vo výške, v akej mu vznikne nárok na jej odpočítanie podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

3. Zaplatením odvodu ÚPSVaRu

Podľa § 65 zákona je každý zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva ZŤP osoby, a ani nezadáva zákazky či neodoberá výrobky alebo služby od chránenej dielne povinný zaplatiť odvod ÚPSVaRu vo výške 0,9 násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 (za jedného občana je odvod 1423 €).